سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید جامعی – عضو هیات علمی – دانشکده مهندسی – دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

در این مقاله فرکانسهای طبیعی و شکل مدهای ارتعاشی پوست تقویت شده محاسبه می گردد. برای مدلسازی پوسته تقویت شده در یک روش باپوسته ارتوتروپیک بدون تقویت کننده مدلسازیمی گردد و در روش دیگر با استفاده از مدل المان مجزای پوسته و تقویت می باشد. در این مقاله از تئوری برشی خطی در تحلیل ارتعاشی پوسته تقویت شده استفاده می گردد. برای محاسبه فرکانس طبیعی و شکل مدهای ارتعاشی ماتریس های ختی و جرم پوسته مورد نیاز می باشد. برای تحلیل ارتعاشی پوسته تقویت شده ماتریس جرم با استفاده از توابعوزنی المان پوسته تقویت شده بصورت پر (consistent) محاسبه میگردد. نتایج بدست مده در این مطالعه با نتایج دیگران مقایسه می شود.