سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار گروه عمران
سید مهدی حاجی میر اسمعیل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
محمد بزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه سمنان

چکیده:

دراین مقاله یک روش حل تقریبی برای تحلیل ارتعاش آزاد ساختمان های بلند لوله در لوله فرمول بندی شده است معادله حرکت دیفرانسیل با مشتقات جزئی به یک معادله دیفرانسیل معمولی با ضرائب متغیر تبدیل شده است با این فرض که تغییر شکل عرضی یک ارتعاش هارمونیک است و حل سریهای توانی که ارائه می شود تابع شکل مود را در ساختمان ها ی بلند لوله در لوله نتیجه شده است اعمال شرایط مرزی مساله مقادیر مرزی را نتیجه می دهد ازمعادله فرکانس به دست آمده و حل آن مطابق یک روش عددی فرکانس های طبیعی تعیین می شود یک مثال عددی ارائه شده است و با نتایج دردسترس منتشر شده مقایسه شده است و دقت روش پیشنهادی نشان داده شده است تاثیر فاکتور ها شامل صلیب خمشی جرم واحد طول و ارتفاع ساختمان برروی فرکانس طبیعی بحث شده است روش پیشنهادی دراین جا قادر است یک فرکانس طبیعی جانشین با دقت خوب را برای ساختمان های بلند لوله در لوله به وسیله ماشین حسابها و دست و بدون استفاده ازبرنامه های کامپیوتری پیچیده کند.