سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سالار فرزام نیا – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه رازی کرمانش
مهرداد فروتن – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
نوید شیرزادی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه رازی کرمانش
محمدرضا قادری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه رازی کرمانش

چکیده:
در سالهای اخیر روشهای بدون المان با توجه به مزایایی که نسبت به روشهای المان محور دارند، جایگاه ویژهای در مسائل مکانیک جامدات پیدا کردهاند. در این مقاله از روش بدون المان کالوکیشن نقطهای شعاعی جهت تحلیل استاتیکی استوانهFGM استفاده شده است. این روش بر پایه توابع شکل میانیابی نقطهای شعاعی و فرم قوی معادلات تعادل بنا نهاده شده است. توابع پایه شعاعی RBFs)مختلفی جهت ساخت توابع شکل میانیابی نقطهای شعاعی وجود دارند که در این مقاله از تابع پایه شعاعی کلاسیک گوسی بهره گرفته نیز از رابطه غیرخطی کسر FGM شده است. جهت مدلسازی مادهحجمی بهره گرفته شده است. در نهایت توزیع تنشهای شعاعی و محیطی در استوانه مشخص و با تحقیقات پیشین مقایسه میگردند. مشاهده میشود که در این استوانهها، کاهش ضخامت استوانه و نوعتغییرات خواص مکانیکی تاثیر زیادی روی تنش محیطی دارد، ولی تاثیر قابل توجهی بر روی تنش شعاعی ندارد