سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید رضا خاتمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی معدن
مهدی محمدی مهر – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

تحلیل استاتیکی یک خرپای دو بعدی با استفاده از مدلسازی عدم قطعیتهای موجود در پارامترهای مؤثر در تحلیل سازه بصورت اعداد فازی با توابع عضویت مثلثی انجام شد . محاسبات فازی در حالت اول برای بارگذاری، ضریب کشسانی و ابعاد هندسی؛ در حالت دوم برای بارگذاری و ابعاد هندسی و در مرحله سوم برای ضریب کشسانی و ابعاد هندسی انجام شد . با افزایش تعداد اعداد فازی در محاسبات، جابجایی های بدست آمده با استفاده از اصل گسترش لطفی زاده فازی تر می شوند . پاسخهای فازی، طیف مقادیر ممکن را برای جابجایی المانهای خرپا همراه با درجه عضویت آنها نشان می دهند و این می تواند، راه جایگزین مناسبی برای آزمایشهای تحلیل سازه باشد . نتایج فازی همخوانی کاملی با پاسخهای بدست آمده از نرم افزار ANSYS 10 به روش اجزای محدود برای تعیین تنش و جابجایی برای هر عضو سازه دارند .