سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپهر ساعدی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه تبریز
محمدحسین امین فر – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده عمران دانشگاه تبریز
بهمن فرهمند آذر – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

اهمیت سازه های حجیم همانند سدها منجر به بررسی و تحلیل کلیه نیروهای اعمال شده بر آن ها شده است، تا از ایمنی و خدمت رسانی آنها اطمینان حاصل گردد. حرارت ناشی از عمل هیدراتاسیون سیمان در مراحل ساخت سد بتنی یکسری تنش های کششی، فشاری و کرنش های حرارتی را به سدهای بتنی اعمال می کنند که موجب ایجاد ترکها در درزها و لایه های سطحی بتن شده، همچنین باعث بازشدگی ترکها و ورود آب به داخل آنها می گردد و به تبع آن منجیر به افزایش فشار بالا برنده می گردند. در این مطالعه با استفاده از روش اجزاء محدود و بهکمک نرم افزار Ansys این تنش ها در مراحل مدلسازی سد برای حالت تنش های ناشی از گرمای هیدراتاسیون سیمان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. با توجه بهنتایج حاصل از تحلیل ترموالاستیک توسط نرم افزار Ansys در حالت تنش های ناشی از گرمای هیدراتاسیون سیمان ملاحظه می گردد این تنش هادر ارتفاعات اولیه سد بر روی تراز پی سد مشهودند و هر چه به سمت تاج سد حرکت می کنیم، از میزان این تنشها کاسته می شود مقادیر این تنش ها کوچک بوده که با توجه به ایزواستاتیک بودن سازه مقادیر حاصل مقبول می باشند. بدیهی است با در نظر گرفتن مقادیر این تنش ها در تحلیل بدنه سد می توان از ایجاد ترک های ناشی از تنش های مذکور ممانعت نمود.