سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا آرمیون – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی خودرو
محمدعلی رضوانی بابلی – استاد – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی راه آهن

چکیده:

پروژه حاضر تحلیل اسـتاتیکی و دینـامیکی بـوژی سـه محـوره H665 ، از تولیدات شـرکت واگـن پـارس مـی باشـد . ایـ ن بـوژ ی هـا در راه آهـن در واگن های حمل موا د معدنی مورد استفاده قرار میگیرند . فــاز اول ایــن پــروژه مدلــسازی مــی باشــد . بــه ایــن منظــور از نــرم افــزار Solidworksاستفاده شده اسـت . مـدل نهـایی بـه صـورت یـکPartت رسیم شده است . سعی شده است که مدلسازی با دقت نسبتا زیادی انجام شود .
فاز دوم پروژه تحلیل های آن می باشد . این تحلیل ها در نرم افزار Ansysانجام شده است . در این پروژه بارگذاری ها بر اساس بیشترین میزان بـار محـوری کـه ٢٠٠ کیلونیوتن برای این بوژی می باشد انجام شده است . اولین آنالیز انجـام شـده ، آنـالیز اسـتاتیکی بـا در نظـر گـرفتن وزن ١٢٠٠ کیلونیوتنی واگن می باشد . این آنال یز در واقع شب یه ساز ی حالت ی است کـه واگن با بیشترین بار قا یل تحمل ادوات خـط بـر رو ی آن در حالـت سـاکن ایستاده است . سایر آنالیز های استاتیکی در واقع بـرای شـبیه سـازی شـرایط دینـامیکی توسط ۱ UIC تعریف شده اند . در نهایت بـا انجـام آنـال یز مـودال در نـرم افـزار فرکـانس هـا ی طب یعـ ی ومودشیپ های ارتعاشی سازه استخراج شده است .