سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهرداد مدهوشی – عضو هیئت دانشگاه مازندران

چکیده:

از سال ۱۹۹۲ مجموعه بحث های نظری مربوط به مشکلات استفاده از معیارهای مالی در ارزیابی عملکرد، بحث پیرامون اندازه گیری دارایی های نامشهود وبرطرفساختن شکاف بین تدوین و اجرای استراتژی، مدیریت به سمت به کارگیری امتیازیمتوازن سوق داد. این مقاله به بررسی تاثیر بکارگیری نقشه استراتژیو نتایج حاصل از آن در دو سازمان ایرانی می پردازد. به دلیل ماهیت تحقیق از شیوه مطالعه موردی جهت انجام این پژوهش کاربردی استفاده شده است. نمونه های مورد مطالعه در اینتحقیق دو سازمانی ایرانی هستند که در حال بکارگیری این ابزار درچارچوب کارت امتیازی متوازن می بانشد.
نتایج مطالعه بیانگر آن است که ترسیم نقشه استراتژی ، سازمانها را در تقویت کار تیمی و همسو سازی سازمانی، اطلاعاتی و انسانی با استراتژیک های سازمانی یاری می رساند. علیرغم وجود پاره ای از مشکلات فرهنگی و مدیریتی دو سازمان مورد مطالعه، استقرار این مدل به توسعه سازمانی کمک شایان توجهی نموده است.