سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مک
آرش محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد -دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مکا
مصطفی امین الساداتی – استاد یار – دانشگاه شهرکرد ، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

با انتخاب مناسب یک مدل سه بعدی از پره های ساک ن توربین گاز که در آن سیــــال خنـک کـن مـی توانـد بـا مشخصات کاملاً متفاوت از گاز اصلی، پس از خنک کردن پره ، ازلبه انتهایی آن در جریان گاز اصلی تزریق شود و با بررسی افت آیرودینامیکی آن،می توان پارامترهای مختلف مطرح در طراحی پره ها از قبیـل نـسبت دبـی جرمـی سیال خنک کن، هندسه لبه انتهایی پره ،زوایای تزریق سیال خنک کـن و ضـریب فـشار اسـتاتیک پـشت پـره را بصورتی انتخاب کرد که موجب افزایش راندمان ترمودینامیکی و در عین حال کاهش افت آیرودینامیکی آنها شود . نتایج نشان می دهد که در یک هندسه لبه انتهایی پره وسیال خنک کن تزریقی ،می توان نسبت دبی جرمی سیال خنک کن را طوری تعیین نمود که افت آیرودینامیکی دارای کمتـرین مقـدار شـود . نتـایج همچنـین وجـود مقـدار
معینی از زوایه های تزریق سیال خنک کن ،که در آن افت به کمترین مقدار خود می رسـدرا نـشان مـی دهـد . در ضمن با داشتن ضریب فشار استاتیک پشت پره ها نیز می توان نسبت ضخامت طولی لبه انتهایی پره را به گونه ای انتخاب نمود که افت به کمترین مقدار خود برسد