سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی زیودار – عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
بهنام هدایتی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، ز

چکیده:

استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی جهت بهبود در طراحی برجهای ۱SCC بعنوان دستگاه های تقطیر جدید که امروزه جایگزین دستگاههای تقطیر قدیمی در صنایع غذایی م ی شوند از نقش مهم و حائز اهمیتی برخوردار است. سینی های مخروطی چرخانSCC به یک محور دوار متصلند و تغییر در سرعت این محور م یتواند در نحوه توزیع سرعت و فشار نقش مهمی داشته باشد . در این پژوهش بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی یا ۲CFDافتفشار در سرعتهای متفاوت گردش محور بدست آمده و با نتایج تجربی مقایسه شده است . نتایج در یک برج خشک بدست آمده و نشان می دهد که افت فشار در طول برج با بالا رفتن سرعت گردش محور بالا می رود،بطوریکه در یک شدت جریان مشخص از گاز ورودی ( ٢٠٠ لیتر بر دقیقه ) برای سرعتrpm٥٠٠ افت فشار در حدود ٢٧٠ میلیمتر آب به ازاء واحد طول و برای سرعتrpm ١٥٠٠ افت فشار در حدود ٣٢٠ میلیمتر آب اس ت.بدین ترتیب با بالا رفتن شدت جریان گاز ورودی و سرعت گردش محور افت فشار نیز افزایش می یابد و این افزایش در شدت جریانهای بالا مشهودتر اس ت. مقایسه نتایج بدست آمده ازCFDو نتایج آزمایشگاهی نشانمیدهد که حداکثر خطای نسبی در محاسبه افت فشار در حدود ١٣ درصد است. ای ن نتایج می تواند بعنوان مبنایی جهت پیش بینی افت فشار و طراحی برج مورد استفاده قرار گیرد.