سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل شمسایی – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
عباس سبزواری – کارشناس ارشد،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

بررسی نتایج آنالیز حساسیت درتحلیل اقتصادی نیروگاههای آبی کوچک، نشان می دهد که با افزایش حداقل نرخ بازده این پروژه ها با شدت زیاد کاهش ( B/C ) ونسبت سود به هزینه ( NPV) مقدار ارزش فعلی خالص ،(MARR) جذاب می یابد. همچنین، به علت هزینه عملیاتی ناچیز این پروژ ه ها، جریانهای نقدینگی مثبت قابل توجه، پس از چند سال اولیه بهره برداری به وقوع می پیوندد که این مورد، یک مزیت مالی قابل توجه برای این پروژه هاست . با استفاده از روش هزینه محتم لترین جایگزین حرارتی در برآورد سود این پرو ژ هها، درعین حال که اثرات عامل زمان درمحاسبات سود – هزینه به صورت تحلیل جریان نقدینگی تنزیل شده درنظرگرفته می شود، از حساسیت پروژه نسبت به نرخ تنزیل، حدود ٥٠ % کاسته می گردد . با توجه به این امر و همچنین استفاده از شاخصهای مناسب اقتصادی، شرایط بهتری برای تص می مگیری درمورد مزایای فوق العاده مالی و اقتصادی این پروژ هها فراهم می گردد .