سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس سبزواری –

چکیده:

بررسی نتایج آنالیز حساسیت، در تحلیل اقتصادی نیروگاه های آبی کوچک، نشان می دهد که با افزایش ح داقل نرخ بازدة جذاب ) ) MARR ، مقدار ارزش فعلی خالص ) ) NPV و B/C این پروژه ها با شدت زیاد کاهش می یابد . همچنین به علت هزینه ناچیز جاری این پروژه ها جریانهای نقدینگی مثبت قابل توجه، پس از چند سال اولیه بهره برداری به وقوع می پیوندد که این مورد یک مزیت مالی قابل توجه برای این پروژه هاست استفاده از معیارهای معمول مورد استفاده در ارزیابی این پروژه ها، به دلیل حساسیت فوق العادة پارامترهای اقتصادی نسبت به نرخ تنزیل، بیانگر کلیة اثرات اقتصادی و مالی این پروژه ها نبوده و برای فراهم شدن شرایط بهتر تصمیم گیری، این مشکل باید به طریقی تعدیل شود .
با استفاده از روش محتمل ترین جایگزین حرارتی در برآورد سود این پروژه ها، در عین حال که اثرات عامل زمان در محاسبات سود – هزینه به صورت تحلیل جریانهای نقدینگی تنزیل شده در نظر گرفته می شود، از حساسیت پروژه نسبت به نرخ تنزیل تا حدود زیادی کاسته می گردد . همچنین نرخ بازدة داخلی پروژه با استفاده از روش مذکور به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت . ضمنا ً با استفاده از فاکتور دورة بازپس دهی سرمایه ) ) DPP می توان مزیت خاص مالی این پروژه ها را نشان داد . در نیروگاه دوپلان، در نرخ بهرة معمول ) %)١٥ ، فاکتور DPP برابر صفر و در نرخ بهرة مساوی با نرخ بازدة داخلی پروژه ) %)٢٣ ، فاکتور مذکور برابر ١٠ سال محاسبه شده است که بسیار قابل توجه بوده و ضرورت استفاده از شاخص های دیگر ارزیابـی ( نسبت به شاخص های معمول ) را نشان می دهد