سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پدرام عدالت – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا خدمتی – دانشیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق به تحلیل الاستوپلاستیک غیرخ طی ورق خمی ده محل اتصال دیواره به کف ( بیلج ) پراخته شد ه. تحلیل انجام شده در محیط نرم افزار اجز ای حدود بر روی مدل هایی با ابعاد و مشخصات مکانی کی مختلف می باش د. از نتایج این تحلیل استخراج منح نی تنش و کرنش اس ت. با مطالعه این منح نی ها بر ای مدل با مشخصات ابعا دی و مکانی کی متغیر، تاثیر هر یک از پارامتره ای موثر بر رفتار این منح نی مطالعه و تفسیر می شو د. مشاهده می شود که رفتار این منحنی ها عموما از دو بخش خ طی و غیرخ طی تشکیل شده اند که بخش خط ی آن با شی بی برابر با مدول الاستیسیته ثابت بر ای هر کدام از حالات و مدل ه ای در نظر گرفته شده است. بخش دیگر، بخش غیرخطی می باشد که در این بخش بر ای ضخامت ه ای برابر و تغییر تنش جا ری شدن با حال تی که تنش جا ری شدن را ثابت نگه داشته و تغییر در ضخامت اعمال می شود، از لحاظ شیب نزول نمودار، رفتاری متفاوت دارد.