سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن حاجی زاده – کارشناس ارشد مکانیک مجتمع صنعتی حدید
خداداد واحدی – استاد یار – دانشگاه امام حسین (ع)مجتمع صنعتی حدید

چکیده:

مدل سازی پارامتریک تعریف مدل بصورتی متغیر است. برای مدلسازی پارامتریک تورنیون باکس دریچه رادیال ابتدا هندسه آن با استفاده از متغرهایگوناگون بصورت پارامتریک تعریف شده سپس شبکه بندی و شرایط مرزی مدل به نحوی اعمال می گردد که مسئله آماده برای حل شود، در ادامه برای تحلیل آن از یک نرم افزار المان محدود استفاده می شود. از این مدل برای طراحی وب رنامه ریزی بهینه سازی نیز می توان استفاده کرد.