سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام علم دوست – گروه فشار قوی – پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو پژوهشگاه نیرو – ایران
محسن صابونی – گروه فشار قوی – پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو پژوهشگاه نیرو – ایران
میرجواد گرامیان – گروه فشار قوی – پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو پژوهشگاه نیرو – ایران

چکیده:

در این پژوهش به منظور بررسی کارایی اتصالات فشاری یراق آلات به هسته در مقره های کامپوزیتی، از روش تحلیل المان محدود استفاده شده است . این تحلیل با در نظر گرفتن فصل مشترک کامل ) ) ۱ همچنین فصل مشترک با المان تماسی ) ) ۲ انجام شده است . نتایج نشان می دهند که مدل فصل مشترک کامل به جهت تکینگی تنشها ) ) ۳ و پاسخ خطی سازه و در نتیجه حساسیت به اندازه المان با فیزیک محل اتصال تطابق ندارد، در صورتیکه در مدل فصل مشترک تماسی امکان شبیه سازی دقیق رفتار غیر خطی سازه بدلیل لغزش هسته (۴)GRP در داخل یراق وجود دارد . بنابراین با استفاده از مدل با المان تماسی توزیع تنش مؤثر و نمودار بار محوری برحسب جابجایی برای دو اندازه فشردگی شعاعی هسته رسم گردید . مهمترین خروجی برنامه میزان تحمل مقره تحت بار محوری است که از نمودار اخیر بدست آمد .