سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش کاربردهای مهندسی برق – قدرت در فناوریهای دفاعی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
حمید ابراهیمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک
محمدرضا علیزاده پهلوانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک
علی اکبر صادقی لاحشری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک

چکیده:
دراین مقاله به مدلسازی شبیه سازی و تحلیل رفتاریک ژنراتور MHD درفضای المان محدود پرداخته میشود درابتدا معادلات حاکم برژنراتور MHD بطور کامل بیان شده و سپس یک الگوریتم مناسب برای تحلیل المان محدود ژنراتور MHD ارایه میگردد سپس مدلسازی ابعادی و شرایط مرزی قسمت های مختلف ژنراتور مانند نازل دیفیوزر و کانال درنرم افزار GAMBIT انجام شده و مدل ترسیم شده برای تحلیل به داخل نرم افزار FLUENT فراخوانی میگردد به کمک این نرم افزار توزیع پارامترهایی مانند سرعت و دمای سیال دردوحالت قبل و بعدازاعمال MHD درطول کانال بررسی شده و درمورد نحوه تاثیر MHD برکمیت های مذکور دما و سرعت سیال بحث میگردد درنهایت مقدارولتاژ خروجی تولیدی ژنراتور MHD به کمک نرم افزار FLUENT محاسبه میگردد