سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور باقری – دانشجوی دکتری برق آزمایشگاه رمز و سیستمهای امن، دانشکده برق، دانشگاه
مجید نادری – دانشیار گروه الکترونیک دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
بابک صادقیان – دانشیار گروه کامپیوتر دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ته
معصومه صفخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آزمایشگاه رمز و سیستمهای امن، دانشکده برق، دان

چکیده:

در این مقاله، یک الگوریتم درهم سازی به نامAHS-AES مورد تحلیل قرار می گیرد. دیدگاه اصلی به کار گرفته شده در این مقاله برای تحلیل این الگوریتم ویژگی مقاومت در برابر تلاقی، اوراکل تصادفی بودن و مقاومت در برابر پیش تصویر دوم تابع درهم ساز می باشد. اگر بیت باشد، روند معرفی شده در این مقاله n طول خروجی درهم سازی برای پیدا کردن تلاقی در این ساختار دارای پیچیدگی ( ۳ O((2n) است که بسیار کمتر از مقدار مورد انتظار از حملة روز تولد یعنیO(2n/ 2 )است. در این مقاله نشان داده میشود ساختار درهم سازپیشنهادی در برابر حملة ژو ١ آسیب پذیر است. نشان داده می شود که امکان تدارک حمله پیش تصویر با بار محاسباتی کمتر از مقدار مورد انتظار وجود دارد. همچنین نشان داده میشود که عملکرد الگوریتم مورد نظر بسیار با عملکرد یک اوراکل تصادفی فاصله دارد. در این مقاله نشانداده میشود که حمله کننده تنها با درخواستn 2 عملیات رمزنگاریانتخابی با استفاده از رمز قطعه ای مورد استفاده در ساختار الگوریتم، قادر به تولید یک لغت نامه مشتمل بر تمامی مقادیر درهم سازی با تابع متناظر با آنها خواهد بود.