سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم فتاحی – عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی
علی کاظمیان – کارشناسی کشاورزی
مجید دلاور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری

چکیده:

الگوهای گردش جوی نقش اصلی را در وقوع یخبندانها، شدت یخبندان وتوزیع فضایی یخبندان ها به خصوص در مناطق متعدله به عهده دارند و رخداد پدیده های محیطی نظیر یخبندان و سرمازدگی در ارتباط با تکرار سیستم های سینوپتیکی و تیپهای هوا می باشد. تکار، تغییریا تداوم سییستم های هوایی هر مکانی در تعیین و شناسایی اقلیم آن مکان اهمیت بسزایی دارد. تداوم و تغییر سیستمها از طریق فرایند طبقه بندی با تعیین تیپهای هوا شناسایی می شوند و به همین دلیل طبقه بندی سیستم های هوای هوا یکی از اهداف اصلی اقلیم شناسی سینوپتیک است. (هوث ۱۹۹۶) . بدون شناسایی فراوانی زمان تیپهای هوا، تبیین وچاره جویی مسائل محیطی امری دشوار است. زیرا هر تیپ هوایی شرایطمحیطی خاص خود را ایجاد می کند. (علیجانی ۱۳۸۰) . تحقیقات در زمینه طبقه بندی الگوهای گردش جوی به صورت دو روش دستی (کیفی) و کمی صورت گرفته است. این گونه مطالعات تا قبل از سال ۱۹۷۰ عمدتا بر پایه روش دستی به بررسی تغییرپذیری اقلیمی و ارتباط این تغییرات با الگوهای گردش جوی بوده است. بویر و همکاران (۱۹۹۴) ۲۹ تیپ الگوی گردش را با استفاده از روش دستی برای اروپا مشخص کردند. همچنین لیستی از الگوهای گردش تحلیل های هواشناسی مربوط به آنها را می توان در کار تحقیقی برازوفسکیهس (۱۹۶۱) پیدا کرد.