سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

آمنه ذوقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – استاد گروه اقتصاد کشاورزی و مدیر کل امور پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به عرضه بیشتر غذا برای جمعیت در حال افزایش و تهیه مواد مغذی کافی و مناسب، به شدت انرژی بر شده است . توجه به منابع طبیعی کمیاب و اثر مصرف انرژی های مختلف روی سلامتی انسان و محیط زیست، لزوم بررسی الگوهای مصرف انرژی را در بخش کشاورزی حیاتی ساخته است . این مطالعه الگوی مصرف انرژی و شاخص های کارایی انرژی را در طول دوره ۱۳۵۰-۱۳۸۰ مورد بررسی و تحلیل قرار داده است . داده های سری زمانی از منابع مختلف از جمله سازمان خواربار جهانی، ترازنامه انرژی تهیه گردیده است . نتایج نشانمی دهد که کل نهاده انرژی از ۱۱۱/۵۰ مگاژول در سال ۵۰ به ۳۷۸/۱۵ مگاژول در سال ۸۰ و انرژی ستاده از ۱۲۲/۳۹ به ۳۸۴/۶۰ مگاژول افزایش یافته است . شاخص های کارایی انرژی شامل نسبت داده – ستاده انرژی، بهره وری انرژی و انرژی خالص در فاصله سالهای میانی کاهش پیدا کرده اند . این امر نشان دهنده این است که روندمصرف نهاده ها در تولیدات کشاورزی ایران با تولیدات نهایی همراه نمی باشد . ناکارایی در مصرف انرژی می تواند برخی مسائل زیست محیطی مثل افزایش گرمای زمین، انتشار گاز های گلخانه ای و ناپایداری را ایجاد کند . بنابراین سیاستمداران باید ابزارهای سیاستی جدید برای تضمین پایداری و کارایی در مصرف انرژی اتخاذ کنند .