سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحمد مرتضوی نیر – کارشناس ارشد مهندسی الکترواپتیک

چکیده:

جستجوگرهای مادون قرمز که درنوک موشکهای آشیانه یاب نصب می شوند از تشعشع حرارتی هدف برای یافتن موقعیت آن استفاده می کنند جستجوگرهای رتیکلی که یکی از پرکاربردترین جستجوگرهای مادون قرمز هستند از یک وسیله نازک اپتیکی به نام رتیکل برای مدولاسیون سیگنال حرارتی دریافتی و کد کردن موقعیتهدف استفادهمی کنند الگوی گذردهی رتیکل در هر دو نوع سامانه رتیکلی یعنی چرخشی و ثابت نقش تعیین کننده در وابستگی دقیق پارامترهای سیگنال خروجی آشکارساز به موقعیت شعاعی و زاویه ای هدف در میدان دید دارد در مقاله حاضر الگوی رتیکل چرخشی خاصی تحلیل شده است به دلیل ضعف کلی سامانه های رتیکل چرخشی در تعیین دقیق موقعیت شعاعی و همچنین از دست دادن سیگنال حامل در خطای صفر طراحی الگوی رتیکلی که بتواند این معایب را کمینه کند بسیار مهم می نماید.