سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید باوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منوچهر صالحی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

به دلیل تاثیر فرایند های مختلف حین ضربه و اثرات متقابل سه حوزه انتشار موج تنش، معادلات ساختاری و رفتار دینامیکی در سازه نانوکامپوزیتی، مطالعات انجام شده در این مبحث، به مراتب کمتر از سازه های فلزی و حتی کامپوزیتی است که می توان مشکل عمده در این زمینه را فقدان اعتبار روابط میکرومکانیک در مقیاس نانو و همچنین پیچیدگی نسبی الاستیسیته غیر ایزوتروپ ها نسبت به ایزوتروپ ها نام برد . در تحلیل حاضر با استفاده از تئوری مرتبه اول برشی ) ) FSDT به تحلیل ورق نانو کامپوزیت پلیمری با الیاف نانولولهای از نوع SWNT/LaRc-SI پرداخته شده که بانجام این تحلیل و ایجاد ارتباط میان معادلات ساختاری و تحلیل های معتبر در حوزه نانو و مبحث انتشار موج تنش، به بررسی تاثیر پارامتر های موثر بر خواص نانوکامپوزیت، همچون جهت گیری ، سایز و درصد حجمی الیاف نانولولهای در زمینه کامپوزیتی، بر سرعت های فاز کششی ١ و برشی ٢ موج تنشی منتشر شده حاصل از ضربه دینامیکی پرداخته شده است . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که علی رغم بهبود خواص مکانیکی نانوکامپوزیت در اثر استفاده از نانولوله های کربنی با طول بلندتر و جهت دهی مناسب آنها در زمینه، افزایش سرعت های فاز کششی و برشی موجب ازدیاد تنش وارده بر اثر ضربه در سازه تا چندین برابر خواهد شد . بطوریکه به عنوان مثال، با افزایش سایز نانولوله ها از nm 10 تاnm 50با درصد حجمی % ۱۵ مقدار سرعت فاز کششی افزایشی حدود ۲۰۰ درصد خواهد داشت