سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین شکوهمند – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
حمید صفاری – فوق لیسانس، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله، انتقال حرارت تقطیری برای عبورجریان بخار اشباع در حالت دو فازی مایع – بخار، به طور همجهت و به شکل طبقه ای از درون لوله ای افقی که داخل آن پره (فین) های مستقیم طولی در جهت شعاع قرار دارد تحت دمای ثابت جداره بررسی شده است. در این تحلیل،تاثیرات تنش برشی میان فازی، تغییرات گرادیان فشار محوری و دمای اشباع سیال، همچنین تغییرات سطح ازاد کندانسه های انباشته شده در کف لوله و در فضای ما بین جداره لوله و پره نیز در نظر گرفته شده است.
نتایج حاصل از حل عددی مجموعه معادلات وابستهحاکم در هر یک از نواحی مختلف مبین افزایش قابل توجه ضریب انتقال حرارت کلی است. برای نمونه نصب چهار پره مستقیم و متقارن درون لوله به ارتفاعهای نسبی (نسبت ارتفاع پره به شعاع لوله) ۰/۲ و ۰/۴ به ترتیب موجب افزایشی در حدود ۱۳% و ۴۳% در ضریب انتقال حرارت کلی نسبت به لوله بدون پره شده است.