سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان راستی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
محمد رحیم همتیان – دانشیار مهندسی مکانیک
خسرو جعفرپور – دانشیار مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مطالعه، انتقال حرارت هدایت زمانمند در داخل شمشهای فولادی، در حین انجام فرآیند گرمایش آنها در یک نمونه خاص کوره حرارتی نورد، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا با انتخاب مدلهای مناسب انتقال حرارت تشعشع و جابجایی و با استفاده از کد عددی FLUENT، توزیع دمای محیط کوره و میزان شار حرارتی بر روی وجوه شمش به دست آمده و با استفاده از مقادیر حاصل به عنوان شرایط مرزی، مسأله هدایت حرارت در شمش حل می شود و توزیع دمای آن در حین فرآیند گرمایش تعیین می گردد. نتایج حاصل از مدلسازی، با نتایج مربوط به اندازه گیری مقایسه شده اند که انطباق خوبی بین آنها مشاهده می شود. همچنین، میزان یکنواختی دما در مقطع شمش خروجی و مقدار تلفات حرارتی کوره به دست آمده و پارامترهای مؤثر در این خصوص، شناسایی شده اند.