سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجواد مغربی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی زمان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک
علی کریمی طاهری – استاد دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده (Compact Finite Different) ، به شبیه سازی معادله انتقال حرارت گذرا در یک میله استوانه ای پرداخته و با استفاده از روش حل معکوس حرارتی، با فرض معلوم بودن تاریخچه تغییرات دما در مرکز میله، به محاسبه و تعیین شرایط مرزی مورد نیاز می پردازیم. جهت مدل کردن مشتقات مکانی درمعادله انتقال حرارت از روش ارائه شده توس لی لی (Lele) استفاده شده است و برای توسعه محاسبات دردامنه زمان از روش رانج – کوتای مرتبه سوم استفاده می شود. جهت اطمینان از شرایط مرزی بدست آمده (شرط قابل کنترل در مرز بیرونی میله) مبادرت به حل مستقیم معادله انتقال حرارت با اعمال این شرط شده و تاریخچه تغییرات دمای بدست امده در مغز میله، با تاریخچهدمای در نظر گرفته شده در حل معکوس مقایسه گردیده است .