سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدناصر مقدس تفرشی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رحیم میرزایی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

بروز جنبش های نیرومند زلزله دارای دو اثر مشخص بر روی شالوده های واقع بر شمعها است . اولین اثر ، رفتار غیر خطی خاک محیط بر شمع می باشد و دومین اثر ب رجسته ، ایجاد نیروهای قوی اینرسی در خاک مجاور سر شمع است که باعث جدایش بین خاک و شمع می شود.در این مقاله مد ل سازی عددی اندرکنش لرزه ای خاک – شمع – روسازه با استفاده از روش تیر بر ر وی پی وینکلر غیرخطی ارائه شده است . به منظور کنترل دقت و صحت روش پیشنهادی و همچنین کالیبره کردن پارامترهای مدل ازنتایج آزمایش های لرزه ای بزرگ مقیاس خاک – شمع – روسازه که بوسیله میز لرزان با درجات آزادی چندگانه انجام شده، استفاده گردیده و در نهایت نتایج حاصل از روش پیشنهادی با نتایج آزمای شها مقایسه گردیده است