سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابک امیدوار – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
محمد رحیمیان – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
اسدالله نورزاد – استا دیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
بنیامین کیومرثی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

سا زه های زیر زمینی با توجه به شرایط گسترش و توسعه شهرها امروزه به طور فزایند های ساخته شده و مورد بهره برداری قرار میگیرند . با توجه به اینکه تونل ها و فضاهای زی رزمینی در مراحل ساخت و بهر هبرداری تحت بارهای دینامیکی مختلفی نظیر زلزله و انفجار قرار م یگیرند لزوم ارائه الگورتیم و روش مناسبی به منظور تحلیل دینامیکی اندر کنش آنها بر یکدیگر از اهمیت
بالایی برخوردار است . علاوه بر این در تونلهای کم عمق که فاصله آنها از سطح زمین قابل مقایسه با ابعاد آنها میباشد‘ اثراتبارهای دینامیکی سطح زمین در تحلیل ‘ طراحی و بررسی عملکرد نیز باید مد نظر قرار گیرد. ضمن اینکه اندرکنش سازه های زی رزمینی مجاور هم و در نزدیک سطح زمین مسائل مختلف انعکاس ‘ شکست و , تفرق امواج , را نیز در بر میگیرد. در این مقاله فرمول بندی ارائه می شود که توسط آن م یتوان پاسخ دینامیکی , سازه های زیرزمینی کم عمق , علی الخصوص تونلها را با استفاده از ترکیب روش های , المان مرزی, و, المان محدود , در, فضای زمانی, بدست آورد. در الگوریتم ارائه شده محیط زمین اطراف سازه با استفاده از روش المان مرزی مدل می شود که به طور ضمنی شرایط تشعشع را ارضا می سازد. جدار تونلها نیز با استفاده از روش المان محدود مدلسازی می گردد. روش المان مرزی معمول برای تحلیل تونلها در فضای نیمه بینهایت با انتگرال گیری مستقیم در فضای زمانی ‘ طی مراحل نسبتاً پیچیده و ویژه ای با روش اجزاء محدود ترکیب می گردد . هر یک از دو روش در ابتدای هر گام زمانی شرایط سازگاری را رعایت می کند . در این مقاله جنبه های فرمول بندی و محاسباتیروش مذکور بیان شده است. فرمول بندی مذکور می تواند در مطالعه میدا نهای امواج SV, P در محاسبه پاسخ بارگذاریدلخواه در سطح زمین و در سطوح جداره تونلها توسط مد لهای دو بعدی با فرض کرنش مسطح مورد استفاده قرار گیرد.