سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بهبهانی نیا – استادیار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط وسی
سعید صیادی – دانشجوی کارشناسی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در مقاله حاضر , تحلیل اکسرژی و بهینه سازی برای یک دیگ بخار بازیافـت حرارت لوله آبی انجام شده است . به منظور بهینـه سـازی، یـک تـابع هـدف ترمودینامیکی که نشان دهنده اتلافات اکسرژی در دیگ می باشـد، تعریـف شده است . اتلافات اکسرژی شامل اکسرژی تلف شده (ELoss) کـه ناشـی از خروج گازهای گرم از دودکش و در نتیجه تلفات حرارتـی دودکـش اسـت و
اکسرژی نابود شده EDestruction که ناشی از اختلاف دم ای گاز و بخار و نیز افت فشار گاز در داخل دیگ است، می باشد . در این مقاله، بـا تغییـر دمـای پینچ، مقادیر متناظر تابع هدف محاسبه شده و به صورت یک نمودار ترسـیم شده است . دمای پینچی که به ازای آن، تـابع هـدف مینـیمم باشـد، دمـای پینچ بهینه دیگ نامیده می شود .