سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی وطنی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی ، گروه مهندسی شیمی
مهدی مهرپویا – دانشگاه تهران، دانشکده فنی ، گروه مهندسی شیمی
آزاد جراحیان – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
سیدمحمودرضا پیشوایی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

واحد بازیافت NGL یکی از فرایندهایی است که در آن نیازبه سردسازی می باشد. گاز شیرین شده پس از طی مرحله آبگیری وارد این واحدشده و محصول نهایی به نام NGL Product ذخیره و آماده مصرف یا صادرات می شود. در این تحقیق، ابتدا یکی ازواحدهای NGL با نرم افزار HYSYS شبیه سازی شده است. با استفاده از روش تحلیل اکسرژی به بررسی سه نوع فرایند با سیستمهای سرد سازی متفاوت پرداخته شده است. بر اساسیافته های این تحقیق ترکیب شیر ژول – تامسون با اکسپندر به لحاظ بالا بودن راندمان اکسرژی انتخاب گردید. یکی از نتایج تحلیل اکسرژی مشاهده رابطه مستقیم راندمان اکسرژی سیستم سرد ساری با دمای ورودی به این سیستم می باشد. برای بهینه سازی ریاضی این فرایند، تابع راندمان اکسرژی به عنوان تابع هدف انتخاب شده است، که ترمهای مهم در این تابع هدف، کار کمپرسورها و توربو اکسپندر موجود در فرایند می باشد.پس از تعریف مسئله بهینه سازی، مسئله با دوروش الگوریتم ژنتیک و SQP با در نظر گرفتنمحدودیت هایفرایندی و شرایط اولیه دیکته شده از فرایند بهینه شده است. در نهایت با استفاده از داده های الگوریتم ژنتیک و اعمال آن به فرایند شبیه سازی شده، افزایش ۱۵% در بازده اکسرژیک پلنت مشاهده شد.