سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

قاسمعلی عرب – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
سیامک کاظم زاده حنانی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف در این مقاله فراهم ساختن روشی برای اعمال قانون های اول و دوم ترمودینامیک در آنالیز یک کارخانه سیمان می باشد . در این نوشتار، پس از ارائه متدولوژی بحث و بسط روابط، شماتیک تولید کلینکر در کـارخانـه سیم ـان توضی ـح داده ش ـده و سپس با استفاده از روابط ذکرش ـده، به ت ـجزیه و تح ـلیل ان ـرژی و اگزرژی در هر یک از تجهیزات کارخانه سیمان پرداخته خواهد شد . با استفاده از آنالیز انرژی و اگ زرژی، بازده قوانین اول و دوم ترمودینامیک در تجهیزات مختلف ب ه دست آمده و سپس بازده کلی انرژی و اگزرژی کارخانه محاسبه خواهد شد . تحلیل ها در هر یک از تجهیزات به صورت جداگانه انجام شده است