سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سلطانیه – تهران ، دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
محمدجعفر نظری – تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده فنی و مهند
عباس جعفری جید – پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

چکیده:

اگــر چــه سیســتم هــای تبریــد تراکمــی یکــی از متــداولترین سیستم های رایج به منظور تولید برودت می باشند ، نسـبت بـه سایر سیستم ها دارای اتلاف انرژی بالاتری هستند . این تحقیق به بررسـی تـأثیر دمـای بـیش گـرم و دمـای محـیط بـر روی پارامترهای کمی و کیفی عملکـرد سیسـتم و نیـز بـه بررسـی بازگشــت ناپــذیری هــای موجــود در ســیکل تبریــد تراکمــی می پردازد . بعلاوه در این تحقیـق تخریـب اگسـرژی و تولیـد آنتروپی ، در اجزای مختلف سیکل و در کل سیسـتم بررسـی شده است . در سیکل تبرید تراکمـی، بیشـترین مقـدار اتـلاف اگسرژی در حدود ۶۰ درصد مربوط به کمپرسور بـوده و بـا افزایش میزان دمای بـیش گـرم ،کـاهش اتـلاف اگسـرژی در تبخیرکننده، کندانسور و شیر انبساط مشاهده می شود، در حالی که در کمپرسور اتلاف اگسرژی رو به افزایش است .