سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

متبی طیبات – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تهران
ابوطالب گرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه تهران
مجید شخص نیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه تهران
کامران رضایی – استادیار دانشکده فنی – گروه مهندسی صنایع – دانشگاه تهران

چکیده:

پیچیده تر شدن پروژه ها، قرادادهای DBB جوابگوی نیازهای پروژه های جدید نبوده و نیاز به انواع جدیدی از قراردادها احساس شد . اما قراردادهای جدید نیز نیازهایی متفاوت با قراردادهای قدیمی دارند . این مقاله با به چالش کشیدن نحوه ارائه پروپوزال در قرادادهای طرح و ساخت توام، به دنبال راه حلی برای پیشنهاد منطقی تر عدم قطعیت های پروژه می باشد . صورت مساله با این مطلب شروع می شود که پیمانکار برای یک پروژه فرضی، با قرارداد طرح و ساخت توام، چه زمان و چه هزینه ای را باید پیشنهاد دهد . بخشی از پاسخ سوال، مساله کم ریسک ترین عدم قطعیت هاست که از خروجی شبیه سازی مونت کارلو و تحلیل آن منتج می شود . نتیجه این تحلیل، ارائه یکسری بازه با نام " بازه اطمینان " می باشد که راهنمای پیمانکاران در ارائه پروپوزال مناقصه خواهد بود .