سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
دبیر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه باستان شناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران
فرزاد مافی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، دانشکده علوم انسانی، گروه باستان شناسی، ابهر، ایران
عباس باورسائی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد ، گروه باستان شناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

چکیده:
ارتفاعات زاگرس از دوره پیش از تاریخ تا دوره اسلامی با توجه به دو موقعیت کوهستانی و دشت و شرایط زیست محیطی مناسب،هموراه استقرار های مهمی را در خود جای داده است. منطقه کوزران از جمله مناطق استان کرمانشاه است که در شمال غربشهرستان کرمانشاه، و در قسمت زاگرس مرکزی قرار گرفته است. شواهد استقراری در این منطقه از دوره ی پیش از تاریخ تا دورهاسلامی به صورت محوطه ها و تپه های باستانی در جای جای این منطقه پراکنده شده اند. این بخش در دو مرحله مورد بررسیشناسایی قرار گرفته است. و در نتیجه ی آن ۸۴ محوطه و تپه ی باستانی شناسایی شد، که از این میان ۲۶ محوطه متعلق به دورهی اشکانی می باشند. نتایج حاصل از گونه شناسی سفال حاصل از بررسی بیان کننده ی روابط گسترده ی فرهنگی این منطقه بامناطق غرب کشور است. با تحلیل داده های حاصل از بررسی می توان اذعان نمود متغییر های نظیر ارتفاع، لندفرم، دوری ونزدیکی به منابع آب و کاربری ارضی تأثیر بسزایی در شکل گیری محوطه های دوره اشکانی این شهرستان داشته اند.