سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رضا ملکی جوان – دانشکده مهندسی برق
نصرت ا… گرانپایه – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با استفاده از ساختار لایه ای فرامواد (محیط با e<0 و m<0 یا هر دو) می توان به باند توقف فوتونی ویژه ای در تمایز با کریستال فوتونی دست یافت. که مستقل از ثابت شبکه بوده و به نسبت ضخامت و پارامترهیا ساختاری لایه ها وابسته است. در روش های تحلیل موجود، مدل استفاده شده برای پارامترهای ساختمانی لایه ها حالت خاص بوده و رابط تحلیلی برای محاسبه لبه های باند ارائه نشده است. در این مقاله یک رابط تحلیلی برای لبه های باند توقف ویژه این ساختار بر اساس تئوری ساختار معادل وبا مدلی کاملتر برای e وm لایه ها بدست آمده است. با استفاده از روش تفاضل محدود حوزه زمان که برای محیط های با پاشندگی تهیه شده صحت نتایج بررسی شده است. شرط حذف باند توقف نیز حاصل شده است. از نتایج بدست آمده در طراحی فیلتر و منعکس کننده باپهنای باند وسیع می توان استفاده کرد.