سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد فرشچی – استادیار ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
حجت قاسمی – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی گل افشانی – استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله یک برنر ساده را که برای مطالعه احتراق نوسانی استفاده می شود تشریح کرده است و به برخی از نتایج آن می پردازد. این برنر که غالبا آن را برنر Tنامند از یک محفظهفولادی استوانه ای شکل که در وسط آن سوراخی وجود دارد، تشکیل شده است. در دو انتهایاین محفظه، قرصهای سوخت قرار داده شده و سوزانده می شود. اگر احتراق سوخت منجر به نوسانات فشار شود، آن گاه می توان رفتار آکوستیکی یک بعدی را در این سیتسم ، برای احتراق ناپایدار سوخت بررسی کرد. عمده ترین متغیری که در این سیستم مورد مطالعه است، نرخ رشد و میرایی نوسانات فشار در هنگام احتراق و پس از آن است. نمونه هایی از ازمایشهای انجام شده و همچنین روند محاسباتی متغیرهای فوق ارائه شده است.