سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ملو آقامالیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیر عباس بصیری طهرانی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک
اورنگ فرزانه – عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در جریان اجرای زوج تونل بزرژراه رسالت سیستم ابزار دقیق ورفتار سنجی نسبتا کاملی پیاده شده و داده های آن پردازش شده است. این پروژه از معدمد پروژه های تونل شهری با ابعاد دهانه بزرگ (۱۶ متر) و روباره کم ( ۶تا۳۰ متر) است که از زیر نقاط حساس شهری می گدرئ. نزدیک بودن دو دهانه با عرض زیاد حساسیت خاصی به این پروژه بخشیده است. بعلت بزرگی دهانه ها، حفاری هر کدام از تونلها در ۵ مرحله پیش بینی شده بود که در عمل بمنظور محدود کردن نشست زمین این تعداد به هشت و بعضا بیشتر از هشت مرحله افزایش یافت. با توجه به اینکه اندازه گیری پارامترهای ژئوتکنیکی آبرفت درشت دانه تهران بویژه ضریب چسبندگی ناشی از سیمانتاسیون ضریب فشار جانبی در حال سکون K0 و تا حدی مدول ارتجاعی E از طریق آزمایشهای آزمایشگاهی رای مکانیک خاک و حتی آزمونهای برجا در خاک تهران بسیار مشکل و بعضا غیر ممکن است. یکی از بهترین روشهای ارزیابی این پارامترها در مقیاس توده زمین انجام تحلیل برگشتی بر اساس نتایج ابزار دقیق است. در این مقاله با مدلسازی مراحل حفاری زوج تونل رسالت با نرم افزار عددی بر مبنای اجزا محدود و انجام تحلیل برگشتی به تخمین مجموعه پارامترهای محتمل زمین پرداخته شده است.