سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرعباس بصیری طهرانی – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک ، مهندسین مشاور سیویار
اورنگ فرزانه – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه ته
شهرام وهدانی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه ته

چکیده:

تعیین تغییر شکلها، نیروهای وارد بر پوشش تونل و پارامترهای ژئومکانیکی توده زمین با استفاده از نتایج رفتارسنجی از جمله مسائل مورد توجه مهندسان در مبحث سازه های زیرزمینی است . در این تحقیق روش حداقل مجموع مربعات نیروها برای تحلیل برگشتی پوشش تونلها بررسی و سپس تعمیم داده شده است . به کمک این روش که بر مبنای یک روش بهینه سازی مقید استوار است می توان تغییر مکانهای کلیه نقاط واقع بر پ وشش و نیروهای وارد بر آن را با استفاده از تغییر مکانهای اندازه گیری شده در چند نقطه محدود از سازه پوشش با دقت بالایی تخمین زد . ابتدا برنامه اجزاء محدودی تهیه شده که ، با کمینه سازی مجموع مربعات نیروهای وارد بر سازه پوشش ، الگوریتم روش را پیاده سازی می کند. در ادامه، این روش جهت تخمین پارامترهای مدل رفتاری توده خاک تعمیم داده شد، بدین ترتیب که با تعیین فرم تغییر شکل یافته سازه پوشش به روش حداقل مجموع مربعات نیروها و مقایسه آن با فرم تغییر شکل یافته پوشش در مدل کامل اندرکنش خاک – سازه ، بازای تغ ییر پارامترهای ژئوتکنیکی زمین ، بازه محتمل این پارامترها تعیین می گردد. نتایج حاصل نشان می دهد که این تعمیم موجب بهبود چشمگیر در تخمین پارامترهای مدل رفتاری توده خاک می شود.