سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاهرخ پارسا – کارشناس ارشد هواشناسی استان چ و ب
مهرداد قطره سامانی – کارشناس ارشد هواشناسی استان چ و ب
سعید قطره سامانی – کارشناس ارشد هواشناسی استان چ و ب

چکیده:

استانچهارمحال وبختیاری با مساحت ۱۶۵۳۳کیلومترمربع ناحیه ای است مرتفع که درگستره فلات مرکزی ایران ودرامتدادسلسله کوههای زاگرس واقع شده است .در استان چهارمحال و بختیاری اقلیم های نیمه خشک در وضعیت اقلیت قرار دارند و وسعت قابل ملاحظه ای از استان را اقلیم های مدیترانه ای, مرطوب و خیلی مرطوب با طیف دمائی سرد و خیلی سرد در بر گرفته است. ارتفاعات مجاور کوهرنگ یکی از بیشترین میانگین های بارش سالانه کشور را در بر می گیرد که در حدود ۱۸۰۰ میلی متر است.استان چهار محال وبختیاری از مناطق پر بارش کشور محسوب می شود، ولی به علت ویژگیهای خاص توپوگرافی آن از این بارشها در استان استفاده بهینه نمی شود،همچنین زمان بارش منطقه نیز در عدم استفاده صحیح استفاده از منابع آبی مؤثر است ویژگیهای بارندگی آن دارای تغییراتی قابل ملاحظه ایاز لحاظ زمانی و مکانیمی باشد. پربارش ترین بخش استان ارتفاعات غرب با متوسط بارندگی سالانه ۱۶۰۰ میلیمتر می باشد وکم بارش ترین ناحیه استان نواحی شمال شرقی است متوسط بارندگی سالانه در این منطقه ۵۰ تا ۳۰۰ میلیمتر است . متوسط بارش سالانه استان در حدود ۵۶۰ میلیمترمی باشد . به منظور تعیین شروع وخاتمه بارشدر استان چهار محال و بختیاری با استفاده از آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک و اقلیم شناسی و باران سنجی موجود در استان و استانهای همجواردر دوره آماری ۱۹۸۰-۲۰۰۲استفاده شده است. پس ازاستخراج ارقام مربوط به تاریخ شروع وخاتمه بارش هرکدام ازسری داده های که برای ایستگاه های مورد مطالعه بدست آمده،ابتدا ءآزمون کافی بودن وهمگنی داده ها با استفاده ازنرم افزار Spss بعد مطابق توزیع خاص برای محاسبه وقوع از شش توزیع آماری نرمال،نرمالگاریتمی ،گامبل،گامبل لگاریتمی،پیرسوننوع سوم،پیرسون نوع سوم لگاریتمی، با استفاده ازنرم افزار Smada انجام گرفت.توزیع نرمال بهترین برازش را باداده ها داشت.پس از تعیین احتمالات شروع و خاتمه برای کلیه ایستگاههای موجود با استفاده از نرم افزار Arc View نقشه های هم تاریخ شروع و خاتمه بارش برای احتمال ۵۰، ۷۵ ،۹۰ و ۹۵ درصد تهیه گردیده است.