سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

دکتر علی محقر – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمود دهقان نیری – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
مهناز حسین زاده – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست به تخمین تغییرات بهره وری کل و کارایی فناوری عملکردی در صنعت کاشی و سرامیک کشور ایران در طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ پرداخته شده است، مقادیر مورد نیاز شاخص مالم کوئیست با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده و به این ترتیب شاخص بهره وری مالم کوئیست و تکنیک تحلیل پوششی داده ها به صورت مکمل به کار گرفته شده اند. در ادامه با استفاده از الگوبرداری داخلی در مورد هر شاخص کارایی،شرکتهای برتر معرفی می شوند. نتایج حاصل از ارزیابی نشانگر اینست که بهره وری در صنعت کاشانی در طی این فاصله زمانی به طور متوسط با نرخ ۱/۱۶۶ افزایش یافته است.این افزایش بهره وری کل ناشی از افزایش کارایی عملکردی با نرخ ۱/۰۱۷ و افزایش در کارایی فناوری با نرخ ۱/۰۸۷ می باشد. افزایش در کارایی عملکردی هم از افزایش در هر دو عامل کارایی مدیریت(۱/۰۳۷) و افزایش مقیاس(۱/۰۳۲) ناشی می شود.