سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود موسوی مشهدی – دانشیار گروه مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
هدایت شکوری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در چند دهه اخیر دستیابی به خودروی سبک، همراه با افزایش ایمنی،کنترل ارتعاش و صدا بـه لحـاظ حفاظـت از محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی اهمیت خاصی پیدا کـرد ه اسـت . در ایـن مقالـه، ابتـدا بـه شناسـایی مسائل و مشکلات ساخت و مونتاژ ورق های فلزی مختلف، که اخیراً در بعد سبک سـازی، مـورد توجـه خـودرو سازان بوده، پرداخته شده و سپس راهکارهایی برای غلبه بر این مشکلات و دستیابی به تیراژ قابل رقابت در صنعت خودرو ارائه شده است . در این راستا با استفاده از نرم افـزار ANSYS-LSDYNA یـک پنـل داخلـی و یـک پنـل خارجی خودرو مورد تحلیل قرار گرفته است . در تعریف خواص مکـانیکی هـر یـک از آلیاژهـای مـورد اسـتفاده درتحلیل از رابطه تنش – کرنش مختص همان آلیاژ استفاده شده است ). ST14,AL5182,AL6016) در مـواردی که رابطه شناخته شده ای دردسترس نبوده منحنی تجربی تنش – کرنش آلیاژ مورد نظر، به صـورت نمـودار بـرای نـــرم افـــزار تعریـــف شـــده اســـت . (AZ31B-H24,ULS) المـــان مـــورد اســـتفاده در تحلیـــل مـــدل هـــا المـــان Tsay–Bleytshko می باشد . در نهایت با استفاده از روش مونت کارلو ( روش مرتبه صفر ) به بهینـه سـازیپنـل هـاپرداخته و ضخامت بهینه ورق برای آلیاژها و پنل های مورد نظر بدست آمده است .