سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالحسن سلیمی – کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، گرایش کنترل و دینامیک پرواز، پژوهشکده ف
محمد کاکاوند – کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی، پژوهشکده فضایی
مهدی جعفری – کارشناس ارشد مهندسی برق کنترل، پژوهشکده فضایی

چکیده:

یک پرتابه بخش قابل توجهی از مسیر خود را در اتمسفر با چگالی قابل توجه و تأثیرگذار طی می‌کنند؛ افزون بر این، در این مسیر، پرتابه از جریانات بادهای اتمسفر بالا نیز متأثر می‌شود، در مدل اولیه پرتابه مورد بررسی صرفاً چگالی استاندارد تا ارتفاع ۲۰۰ کیلومتری در نظر گرفته شده است و مدل باد نیز لحاظ نشده است؛ در این مقاله، مدل جدید چگالی اتمسفر، ۰۰NRLMSISE-Nو همچنین مدل باد افقی ۹۳HWM به شبیه‌سازی پرتابه اضافه شده است. هر دو مدل از ۹ پارامتر ورودی یکسان متأثر هستند؛ مزیت دیگر اینکه این دو مدل تا ارتفاع ۱۰۰۰ کیلومتری نیز خروجی دارند و مسیرهای پرتاب متنوعی را پوشش می‌دهند. درنهایت پس از پیاده‌سازی این دو مدل، نتایج برای هرکدام از این دو اثر به تنهایی و همچنین جمع این تأثیرات با حالت اولیه (مدل چگالی استاندارد تا ۲۰۰ کیلومتر و بدون مدل باد افقی) مقایسه شده است. جریان بادهای اتمسفر بالا در جهت‌های معینی شدت بیشتری دارند. همچنین در عرضها و طولهای مختلف جغرافیایی شرایط متفاوتی دارند؛ در نتیجه، آزیموت پرتاب پرتابه که جهت حرکت و مسیر حرکت را تغییر می‌دهد نیز در کم و کیف تحلیلها تأثیرگذر است از این رو حساسیت مدل باد افقی نسبت به آزیموت‌های مختلف پرتاب با تغییر آزیموت و انجام شبیه‌سازی برای حالات مختلف، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است؛ در عین حال مدل جدید چگالی نیز با همین ورودی‌ها مورد آزمون قرار گرفته است؛ نتایج حاکی از عدم تأثیرپذیری مشهود مدل جدید چگالی اتمسفر به کار رفته و تأثیرپذیری مشهود مدل باد افقی از آزیموت پرتاب است.