سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد میرزائی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه
احمد غلامی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
روح ا… خاتمی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد اسکندری – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از آنجایی که مقره های پلیمری نیز به عنوان یـک عـایق در خطوط هوایی و در مناطق آلوده به کار گرفته می شود، تـأثیر آلــودگی و عملکــرد آنهــا در قبــال آن از اهمیــت بــه ســزایی برخوردار است . در این مقاله تأثیر شکل مقـره هـای پلیمـری بر روی عملکرد و رفتار آنها آنالیز شده اسـت . بـدین منظـور یک مدل هندسی از یک چترک مقره پلیمری در نظر گرفته می شود . پروفیل این چترک مقره تابع پارامترهایی همچـون طـول افقی چترکها , زاویه چترکها و قطر میله مقره می باشد . بنابراین تأثیر پارامترهای فـوق بـر روی مقاومـت سـطحی، جر یـان و چگالی جریان این مقره ها مدلسازی و آنالیز شده اسـت . چـرا که توزیع چگالی جریان می تواند به عنوان یـک شـاخص در گسترش باند خشکی و همچنین تخلیه الکتریکی سطحی مؤثر باشد .