سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد میرنجفی زاده – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران
سیدحسین هاشم آبادی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران

چکیده:

در این مطالعـه، حـل تحلیلـی جریـان پایـدار سـیال ویـسکوالاستیک غیـر خطـی پیـروی کننـده از مدل SPTT بین دو صفحه که با یکدیگر زاویه دارند و یکی از آنها ثابت و صفحه دیگر با سرعت ثابت کـشیده میشود ارائه شده است . در این بررسی با استفاده از ضریب تـنش خطـی در معادلـه رئولـوژیکی سـیال، معادلـه پروفایل سرعت بروش تحلیلی ارائه گردیده است و پروفایل فشار سیال بین دو صـفحه نیـز بـا اسـتفاده از حـل عددی معادله بدست آمده از قانون پیوستگی ( به روش عددی اختلاف محدود ) بدست آمده است . نتایج بدست آمده انطباق خوبی در حالت حدی، زمانیکه گروه ویسکوالاستیک بی بعد εDe 2 به سمت صفر میل میکند بـا نتایج گزارش شده برای سیال نیوتنی نشان میدهد . اثرات تغییر شیب صفحه فوقانی و گروه ویسکوالاستیک بی بعد εDe 2 روی پروفایلهای فشار و سرعت بررسی شده است . با افزایش شیب صفحه ثابـت ، مـاکزیمم فـشار افزایش یافته و محل واقع شدن آن در راستای طولی کانال به انتهای کانال حرکت می کند به بعبارت دیگر می توان گفت که در صورتی شیب صفحه فوقانی کاهش یابد توزیع فشار یکنواخت تر شده و گرادیان فشار به صـفر میل میکند . با افزایش اثرات الاستیک εDe2 ، در یک شیب مشخص صفحه فوقانی ، ماکزیمم فشار کاهش مـییابد و در واقع وجود اثرات ناشی از الاستیسیته سیال باعث ایجاد پروفایـل یکنواخـت تـری از فـشار در بـین دو صفحه میگردد