سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا محمدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه امام حسین ( ع )
ابراهیم حریربافان – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه امام حسین ( ع )

چکیده:

در این مقاله تیر آزاد ( بدون تکیه گاه ) در هر مقطع در طول دهانه تیر، را در معرض یک بار ضربه ای پله ای متمرکز قرار می دهیم. جنس تیـ ر پلاسـتی ک کامل – صلب ف رض می شود. حل بدست آمده برای ترکی ب هـای مخ تلفـی از مقدار و مکان بار و همچنی ن نسبت جذب انرژی مورد بحـث وبررسـی قـرار می گیرد . نتایج حاصل از حل تحل یلی نشان م ی دهد برای تیر انتها آزاد کـه بار اعمالی کمتر از بار بحران ی باشد ت یر مانند جسم صلب عمـل مـ ی کنـد و هنگامی که ب یشتر باشد با توجه به موقع یت اعمال بار سه مکـان یزم مختلـفمی توان در نظر گرفت. یک دوربین سرعت بالا برای ثبت تغییـر فـرم هـای آنی تیر که مورد اصابت یک پرتابه قرار می گی رد، استفاده می شـود. نتـای ج حاصل از عکاسی نشان می دهد که تقریبا سه مرحله متما یز تغییـر فـرم را می توان در نظر گرفت و چنانچه بار ضربه ای در وسـط تیـر اعمـال گـردد میتوان آن را به صورت یک پرتابه با جـرم و سـرعت اولیـه مـشخص شـبیه سازی کرد .