مقدمه

ماریتیغال یا خارمریم) (Milk thistle)   . Silybum marianum L) متعلق به خانواده ASteraceae گیاهیست یکساله که به صورت خودرو در کنار جادههای متروک و اراضی بایر و حاشیه زمینهای زراعی اغلب نواحی اروپا و آسیا، آمریکا، مناطق مدیترانهای و بسیاری از نقاط ایران می روید (امیدبیگی، ۱۳۷۹؛ ابدالی مشهدی و همکاران، ۱۳۸۷؛ ۲۰۰۷ ,.Shokrpour et al). ترکیبی که از دانه های این  گیاه استخراج می شود سیلی مارین نام دارد که در درمان امراضی و مسمومیت های کبدی، هپاتیت، سیروز کبدی و پیشگیری از سرطان کبد بکار میرود (امیدبیگی، ۱۳۷۹؛ .(Kvasnicka et al., 2003

در آزمایش های انجام شده روی گیاهان خانواده غلات، از محاسبه فیلوکرون برای محاسبه نمو مورفولوژیکی گیاه استفاده شده است ( ۰.Butler et al 2002).

 گیاه  فیلوکرون به فاصله زمانی بین ظهور دو برگ  متوالی گفته می شود.Wilhelm & McMaster, 1995)

(Butler et al., 2002 Tamaki et al 1998  بعلاوه اینکه در پیشبینی تعداد کلی برگهای گیاه و زمان گلدهی، فیلوکرون یک شاخص اساسی محسوب می شود (حکم علی پور و همکاران، ۱۳۸۱). از میان عوامل مختلف تأثیرگذار بر فیلوکرون، دما و طول دوره روشنایی (فتوپریود) نیز دو عامل اصلی هستند که سرعت ظهور برگ را تحت تأثیر قرار می دهند. هر اندازه دما کمتر باشد، به همان میزان فیلوکرون طولانی تر می شود. دمای پایین به دلیل افزایش زمان ظهور برگها و طول دوره رویشی گیاه، تشکیل گل را با تأخیر مواجه نموده و مواد غذایی قابل دسترسی را برای گیاه کاهش میدهد. در یک آزمایش که در دمای ثابت انجام شده بود، سرعت ظهور برگهای متوالی روی ساقه اصلی در گندم مقدار ثابتی بوده است و فرض شد که سرعت توسعه برگ با درجه حرارت تجمعی (روز – درجه رشد) دریافت شده به وسیله گیاه رابطه خطی دارد (۱۹۹۸ .Tamaki et al). تاریخ کاشت با تأثیر بر مراحل فنولوژیک گیاه، فیلوکرون را تحت تأثیر قرار میدهد (۱۹۸۶ .Baker et al). با تأخیر در تاریخ کاشت، فیلوکرون به آهستگی کاهش مییابد، به طوری که یک ماه تأخیر در کاشت، باعث کاهش حدود ۵-۷ برگ در تعداد برگهای گیاه گندم شد ( & Petroczi 2002 ,Matuz).