سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حمید وطن چی – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
اکرم جوزدانی – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

تجربه استفاده از قیمتهای جدید یکی از موارد عمده ای است که پروژه های آبیاری و زهکشی درمرحله فاز ٣ به صور مختلف با آن مواجه هستند. در مقاله حاضر آیتمهای با شرح ردیف های جدید ( مربوط به مرحله برآورد پروژه ) و آیتمهای با قیمت جدید ( مربوط به مرحله اجرای پروژه ) شرح داده شد هاند و محدودی تهای آنها از نظر سقف ریالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مهمترین بخش این محدودیت های ریالی در تعیین قیمت های جدید هر پروژه پیش می آید. قیمتهای جدید در مبلغ اولیه پیمان پیش بینی نشد هاند و به استناد ماده ٢٩ شرایط عمومی پیمان حد افزایش مجموع قیمتهای جدید در مرحله فاز سه نباید از ١٠ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید، در عین حال رعایت محدودیت مبلغ تغییر ریالی پروژه تا ٢٥ درصد مبلغ ا ولیه پیمان الزامی است. دراستای تحلیل قیمتهای جدید تعدادی از پروژ ههای آبیاری و زهکشی در حال اجرا و یا پایان یافته جمع آوری شده و پس از انجام مراحل آماری میزان فراوانی آیتم های مختلف بدست آمده و در نتیجه نظریه عدم پوشش کافی آیتمهای فهرست بها پایه آبیاری و زهکشی برای کلیه پروژ ههای این رسته متصور است. هدف از تهیه مقاله حاضر آشنائی با قیمتهای جدید و ارائه راهکارهائی بمنظور به حداقل رساندن قیمتهای جدید در پروژ ههای آبیاری و زهکشی م یباشد لذا بمنظور تحقق ا هداف ذکر شده بالا میتوان آیتمهای جدیدی را که در پروژ ههای مختلف بکار گرفته شده و همچنین جنبه نسبتاً عمومی
دارند، را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارائه نمود تا به عنوان آیت مهای ثابت در فهرست بهاء پایه آبیاری و زهکشی قرار گیرند.