سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی اردکانی – استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده ساخت و تولید – ش
محمود سالاری – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مکانیک
رضا تقوی زنوز – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله عملکرد واقعی و ایده آل یک دستگاه بادسنج سیم داغ (Hot Wire Anemometry) بـا مـدار دمـا ثابـت (Constant Temperature Anemometry,CTA) بصـورت تجربـی بررسـی شـده اسـت . هرچندکـه معمولا مدارهای وا قعی CTA سعی در ثابت نمودن دمای پروب در سرعتهای مختلفـی از جریـان هـای سـیال مـی نمایند لیکن عملا هیچگاه شرایط دما ثابت در پروب سیم داغ و یـا فـیلم داغ دسـتگاه بادسـنج برقـرار نمـی شـود . چنانچه دمای محیط هنگام آزمایش تغییرکند اختلاف بین شرایط واقعی و تئوری موجب بروز خطا درسـرعت هـای اندازه گیری های شده توسط دستگاه می شود . در این تحقیق تجربی با بررسی رفتـار واقعـی دو پـروب سـیم داغ و فیلم داغ سعی شده میزان این خطا و پارامترهای موثر در کاهش این مقدار خطا تحلیل شـوند . همچنـین مشخصـه های رفتاری پروب های سیم داغ وفیلم داغ دراندازه گیری سرعت جریان های مهندسی با یکدیگر مقایسه شده اند .