سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد روح اله یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسین فرزانه فرد – استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

منابع تغذیه سوئیچینگ از جمله منابع نویز برای دیگر مدارها هستند. طراحی مدار به گونه ای که میدا نهای الکترومغناطیسی قوی ایجاد شده توسط سوئیچینگ سریع سوئیچ قدرت و نیز نویزهای هدایتی عبوری، اختلالی در عملکرد خود مبدل و نیز دیگر مدارها ایجاد نکند، در مباحث مربوط به ١EMCمطرح م یشود. تداخل ایجاد شده می تواند بهصورت هدایتی یا تشعشعی باشد که در این مقاله برخی تکنیکهای مربوط به مبدل های سوئیچینگ در جلوگیری ازبروز ٢EMI با تکیه بر بخش هدایتی مورد بررسی قرارم یگیرد. در شبیه سازی های کامپیوتری انجام گرفته، کارآیی تکنیک های موثری نظیر استفاده از فیلترEMI تکنیک حذف ، پسیو و تاثیر مقاومت گیت و فرکانس سوئیچینگ برEMI در مبدل های سوئیچینگPWM نشان داده شده است. همچنینتاثیر عملی پیاده سازی چند روش در کاهشEMI بر روی یکمبدل نیم پل نوع باک بیان گردیده است.