سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رحیمیان – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
آرزو امدادی – دانشجوی دکترای سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران
نیکلاس علی لیبر – دانشجوی دکترای سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

بررسی رفتار اعضای بتن مسلح نیازمند بررسی نحوه گسترش ترک و اثرات آن بر رابطه تنش –کرنش در محیط ترک خورده است. به دلیل وجود آرماتورهای مسلح کننده ،مکانیزم گسترش ترک در ناحیه مسلح شده عضو به صورت گسترش ریزترکها در مقابل گسترش ترک منفرد در ناحیه غیر مسلح بتن می باشد، به این دلیل استفاده از ترک پخشی برای مدلسازی اعضای بتن مسلح کاربرد مناسبی دارد. قابلیت کاربرد و دقت این روش بستگی تام به دقت مدلهای فرض شده برای رفتار بتن در فشار ،کشش و برش دارد. پس از انتخاب مدلهای رفتاری مناسب و بر پایه مفاهیم مکانیک شکست غیر خطی و روش ترک پخشی یک نرم افزار تحلیل تهیه شده است. با استفاده از نرم افزار تهیه شده چند تیر بتن مسلح و غیر مسلح مدلسازی و نتایج به دست آمده با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. نتایج در مورد تیر بتن مسلح و تیر غیر مسلح دارای ترک اولیه با نتایج آزمایشگاهی تطابق خوبی نشان می دهد اما در مورد تیر غیر مسلح بدون ترک اولیه که در تحلیل المان مرزی فرو جهش مشاهده شده است پس از عبور از بار حداکثر ناپایداری مشاهده می شود. این امر نشان دهنده آن است که استفاده از روش آزمایش کنترل تغییر مکان, امکان مدلسازی رفتار پس از بار حداکثر در بعضی از مسایل گسترش ترک را ندارد