سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا آرام – دانشجوی دکتری سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران
سهیل محمدی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله براساس روش ترکیبی المانهای محدود و مجزایک مدل تحلیلی از سازه بتن مسلح ارائه می گردد که امکان مدلسازی عددی برخورد و نفوذ پرتابه ها، ایجاد و رشد ترکهای پیشرونده و کلیه رفتارهای تماسی پس از ترک خوردگی را با در نظر گرفتن رفتار نرم شدگی بتن فراهم می سازد. برای مدلسازی بتن از معیار ترک خوردگی رانکین استفاده شده است. در محیط ترک خورده روابط روش المانهایمجزا(Discrete Element Method) و مکانیک تماس (Contact Mechanics) حاکم می باشدکه در آن المان های اجزاء محدود علاوه بر عملکرد شکل پذیر(Deformable) خود بوسیله یک نوع اندرکنش تماسی با سایر المانها،رفتار محیط اصلی را شبیه سازی می کنند. نتایج تحلیلهای عددی بوسیله این روش با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است