سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا آرام – دانشجوی دکتری سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران
سهیل محمدی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله براساس روش ترکیبی المانهای محدود و مجزا یک مدل تحلیلی از سازه بتن مسلح ارائه می گردد که امکان مدلسازی عدد ی برخورد و نفوذ پرتابه ها ، ایجاد و رشد ترکهای پیشرونده و کلیه رفتارهای تماسی پس از ترک خوردگی را با در نظر گرفتن رفتار نرم شدگی بتن فراهم می سازد . برای مدلساز ی بتن از مع یار ترک خوردگ ی رانک ین (Rankine)استفاده شده است . در مح یط ترک خورده روابط روش المانها ی مجزا (Discrete Element Method)و مکانیک تماس (Contact Mechanics) حاکم می باشد که در آن المان ها ی اجزاء محدود علاوه بر عملکرد شکل پذیر(Deformable) خود بوسیله یک نوع اندرکنش تماسی با سایر المانها )که در مکانیک تماس تعریف می شود ( رفتار محیط اصلی را شب یه سازی می کنند. نتایج بدست آمده از تحلیلهای عددی بوسیله این روش با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است.