سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
راضیه رشیدی – دانشجوی ارشد آب و هواشناسی، دانشگاه یزد
احمد مزیدی – استاد گروه جغرافیا دانشگاه یزد

چکیده:
در تحقیق حاضر بررسی تغییرات زمانی درجه حرارت و بارندگی شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفته است. که با استفاده ازهمبستگی، روشهای رگرسیون، سریهای زمانی ،شاخص استاندارد زی اسکور، روش میانگین متحرک،آزمون های استقلالوهمگنی میزان وروند تغییرات عناصر دما وبارش ایستگاه همدیدی اهواز طی دوره اماری ۱۳۵۰-۱۳۹۰ شمسی در مقاطع. سالانه و فصلی مطالعه شده است.بررسی عنصر دما نشان می دهد که متوسط دمای سالانه دارای روند افزایشی به میزان ۶۰۷درجه سانتیگراد در طی دوره مورد مطاله است . واین افزایش تقریبا در هر چهار فصل نیز قابل مشاهده است ،اما متوسط بارشسالانه در کل یک روند کاهشی از خود نشان می دهد و ازنظر فصول سال نیز این روند کاهش در فصول زمستان وبهار مشاهدهمی شود. با توجه به ضرییب همبستگی رتبه ای مان –کندال روند مشخصی در آماره بارش سالانه ایستگاه سینوپتیک اهواز یافت نشد.